Politika súkromia - Porta

Politika súkromia

Politika ochrany osobných údajov

Operátorom webovej stránkywww.porta.com.pl, a správcom osobných údajov Používateľov webovej stránky je Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. K. so sídlom ulica Szkolna 54, 84-239 Bolszewo.

Súkromie osôb navštevujúcich naše webové stránky má pre nás prioritný význam. Vynakladáme veľké úsilie, aby  sme na základe platných predpisov dokázali zaručiť bezpečnosť osobných údajov. Z týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa Používateľ dozvie, ako správca údajov používa informácie o Používateľovi, či ide o osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Z z). EÚ L 119, s1) (ďalej len GDPR). V súlade s platnou legislatívou, nebudeme bez súhlasu dotknutých osôb poskytovať a sprístupňovať zhromaždené osobné údaje. Používateľ bude tiež informovaný o jeho právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby. Použitím webovej stránky www.porta.com.pl, potvrdzujete plný súhlas s nasledujúcimi podmienkami:

 

Zhromažďovanie, používanie a bezpečnosť osobných údajov

Kolektívne štatistické údaje o návštevách a iné informácie týkajúce sa webovej stránky, ktoré neumožňujú jednoznačnú identifikáciu Používateľov, sa používajú len na zlepšenie kvality a optimalizáciu našich webových stránok. Celý obsah webovej stránky je všeobecne prístupná. Znamená to, že registrácia a uvedenie svojich osobných údajov nie sú potrebné.

V osobitných prípadoch (súťaže, žiadosti a otázky) možno budete musieť poskytnúť individuálne osobné údaje (meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo). Tieto údaje budú spracované len so súhlasom Používateľa, t.j. na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Osobné údaje uchovávame a spracovávame spôsobom, ktorý je v súlade s rozsahom a účelom súhlasu udeleného Používateľom a požiadavkami GDPR.

Používateľ dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje a vyhlasuje, že sú pravdivé.

Používateľ je oprávnený na:

  • Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
  • Požiadanie o prístup k svojim osobným údajom;
  • Opravy svojich osobných údajov;
  • Požiadanie o odstránenie alebo obmedzenie spracovania;
  • Podania námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov;
  • Prenosu údajov do iného správcu údajov.

V súlade s čl. 13 ods. 1 a ods. 2 GDPR Vás zdvorilo informujeme, že správcom údajov webovej stránky www.porta.com.pl je Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. K. so sídlom Bolszewe, ulica Szkolna 54 (84-390).

Inšpektora ochrany osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy: IOD_PORTA@baltis.pl alebo tradičnou poštou „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, alebo na adresu správcu údajov.

Údaje Používateľa môžu byť sprístupnené správcom údajov nasledujúcim subjektom:

  • Porta KMI Poland Sp. z o.o. So sídlom v Bolszewe, ulica Szkolna 54 (84-390);
  • Tretím subjektom – v rozsahu povolenom platnými predpismi (napr.: dodávateľom IT služieb, marketingovou agentúrou, subjektom podnikajúcim v oblasti poštových alebo kuriérskych služieb).

V prípade zdieľania osobných údajov užívateľa správca údajov požaduje tretie strany, aby zachovali dôvernosť a bezpečnosť informácií a používanie zdieľaných údajov iba na účely poskytovania služby alebo produktu.

Vo vzťahu k osobným údajom Používateľa, správca údajov neuskutočňuje proces profilovania v zmysle čl. 22 bod. 1 GDPR.

Osobné údaje Používateľa, správca údajov uchováva nie dlhšie obdobie, než je potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré ich zhromaždil, pokiaľ príslušné zákony nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania

Používateľ môže uplatniť svoje práva prostredníctvom e-mailu a tradičnej pošty na adresu inšpektora pre ochranu údajov alebo správcu údajov uvedeného vyššie.

Správca údajov do jedného mesiaca od prijatia žiadosti týkajúcej sa práva Používateľa, odpovie v súvislosti s požiadavkou Používateľa. V odôvodnených prípadoch môže byť lehota na odpoveď predĺžená o ďalšie dva mesiace z dôvodu zložitosti žiadosti alebo počtu žiadostí.

V prípade, že sa požiadavka Používateľa bude zjavne neopodstatnená alebo nadmerná, najmä kvôli svojej naliehavej povahe, môže správca údajov požiadať o primeraný poplatok na vykonanie žiadosti alebo odmietnuť prijať opatrenia z dôvodu nadmernej požiadavky, o čom bude informovať Používateľa, ktorý podal žiadosť.

Užívateľ má tiež právo, v prípade nespokojnosti s odpoveďou inšpektora ochrany údajov alebo správcu, podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajom maloletých.

Webová stránka www.porta.com.pl nemonitoruje a neoveruje informácie o veku svojej komunity. Kontaktné údaje od ľudí, ktorí navštívia www.porta.com.pl (napríklad e-mailové adresy používateľov) sa používajú v súlade s účelom, na ktorý boli získané.  Maloleté osoby by nemali posielať žiadne informácie ani sa prihlásiť na služby poskytované našimi stránkami bez vedomia svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Zabezpečenia 
Na webovej stránke www.porta.com.pl sa poskytujú bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pred stratou, zneužitím alebo úpravou, a ktoré kontrolujeme. Zaväzujeme sa chrániť všetky informácie, ktoré nám odovzdávajú Zákazníci v súlade s normami bezpečnosti a dôvernosti. Prístupové práva k osobným údajom používateľov webových stránok boli reštriktívne obmedzené, aby sa tieto informácie nenašli v rukách neoprávnených osôb. Prístup k osobným a adresovým údajom má len obmedzený počet oprávnených osôb za podmienok v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov fyzických osôb.

Požívanie súborov cookies

Webová stránka automaticky nezhromažďujú žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých vo súboroch cookies.

Súbory cookies (tzv. „sušienky“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa webových stránok a sú určené na používanie webových stránok webov Servisu. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookies do koncového zariadenia Používateľa Servisu a ktorý získava prístup k nim, je Operátor Servisu.

Súbory cookies sa používajú na:

úpravu obsahu webových stránok Servisu podľa predvolieb Používateľa a optimalizáciu používania webových stránok; tieto súbory najmä umožňujú rozpoznať zariadenie Používateľa Servisu a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám.

Vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom Používatelia Servisu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

Udržiavanie relácie Používateľa Webstránky (po prihlásení), vďaka ktorému Používateľ nemusí znovu zadať svoje prihlasovacie meno a heslo na každú podstránku webovej stránky.

V rámci Servisu používané sú ešte dva podstatné druhy súborov cookies: „Relácie“ (session cookies) ako aj „trvalé“ (persistent cookies). Súbory cookies „relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Používateľa až po odhlásení, opustenie webovej stránky alebo vypnutie softvéru (webový prehliadač). Trvalé súbory cookies sú uložené v zariadení používateľa na čas určený v parametroch súborov cookies alebo dovtedy, kým ich Používateľ odstráni.

V mnohých prípadoch softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) umožňuje v predvolenom nastavení uložiť súbory cookies do koncového zariadenia Používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby zablokovali automatické spracovanie súborov cookies v nastaveniach webového prehliadača, alebo aby informovali o každom ich uložení  v zariadení Používateľa Servisu. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookies nájdete v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).

 

Ak chcete ľahko spravovať súbory cookies, musíte vybrať svoj prehliadač zo zoznamu nižšie a postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

Mobilné zariadenia:

Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenia týkajúce sa používania súborov cookies môžu mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.

Ak sa domnievate, že prítomnosť súborov cookies porušuje Vaše súkromie, môžete ich kedykoľvek zakázať buď pre určitú webstránku, alebo pre všetky pripojenia z Vášho prehliadača.

 

Zmena pravidiel zachovania dôvernosti informácií

Pravidlá zachovania dôvernosti informácií môžu byť kedykoľvek zmenené  bez potreby oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi. Všetky zmeny budú zohľadňovať ustanovenia platného práva a budú zverejnené na tejto stránke.

 

Rozsah zverejňovania informácií

Prevádzkovateľ portálu informuje, že nepredáva alebo neposkytuje osobné alebo adresné údaje Používateľov tretím stranám.

Informácie umiestnené na www.porta.com.plwww.vertedrzwi.eu nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka alebo obchodného práva. Ceny ponúkaných produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia a uvedenia dôvodov. Prevádzkovateľ webovej stránky nezodpovedá za možné rozdiely v rozmedzí farieb medzi skutočnou farbou ponúkaného produktu a jeho vizualizáciou uverejnenou na webovej stránke a v informačných materiáloch.

 

Kontakt

Používatelia, ktorí majú ďalšie otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, postupov používaných na tejto stránke alebo spôsobov, ako s ňou udržiavať kontakt, môžu odoslať komentáre na adresu IOD_PORTA@baltis.pl